BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp  

Phòng Kế hoạch tổng hợp

15/03/2019 08:10:21

Phòng kế hoạch tổng hợp – chỉ đạo tuyến của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện; Công tác chỉ đạo tuyến.

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
  1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
  2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
  3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
  4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
  5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
  6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
  7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
  8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
  10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
  11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
  12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
  13. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
  14. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
  15. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.
  16. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.
II. TỔ CHỨC 
1. Các bộ phận:

   a. Khám bệnh, chữa bệnh.
   b. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
   c. Chỉ đạo tuyến.
   d. Hợp tác quốc tế.
   e. Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện
   f. Đào tạo cán bộ chuyên khoa
2. Lãnh đạo:
   1. Trưởng phòng: 1
   2. Phó phòng: 1


Chia sẻ Facebook
Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp