14:54 ICT Thứ ba, 20/03/2018

Tra cứu

Trang nhất » Chất lượng bệnh viện » Quy chế - Quy hoạch

Quy hoạch phát triển

Quy hoạch phát triển bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Ngày 23 tháng 02 năm 2005 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đã xác định: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ”.

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý chất lượng trong Bệnh viện Phục hồi chức năng

Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện do giám đốc bệnh viện làm chủ tịch và phó giám đốc phụ trách chuyên môn làm phó chủ tịch; giúp việc cho Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện có Tổ quản lý chất lượng và mạng lưới quản lý chất lượng tại các khoa phòng, có chức năng tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý chất lượng; xây dựng hệ thống tổ chức quản lý chất lượng; thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng bệnh viện theo TT19/ 2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành.